Laatste nieuws

13. mei, 2019

Nieuwsbrief mei 2019
Deze nieuwsbrief voor de maand mei is wat aan de late kant maar we sturen deze toch omdat we een belangrijk bericht hebben ontvangen betreffende het nieuw pensioenstelsel en hebben we van DIA een uitnodiging ontvangen voor een gezellig avondje uit. En vergeet u onze ledenvergadering niet op 16 mei in de Residence om 10.30 uur.

De Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) en de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG) zijn al tijden met diverse instituties aan het strijden om als vertegenwoordigers van de gepensioneerden rechtstreeks deel te kunnen nemen zowel aan de onderhandelingen die de minister van SZW en de sociale partners voeren over een nieuw pensioenstelsel, als bij de verdere uitwerking en implementatie daarvan.

Vanwege het uitblijven van enig succes zijn KNVG en NVOG de petitie genaamd: “Niet korten, wel indexeren. Geen pensioenakkoord zonder gepensioneerden” gestart naar de leden van de Vaste Commissie SZW van de Tweede Kamer. Hierin worden de commissieleden dringend gevraagd om er samen met de minister van SZW zorg voor te dragen dat KNVG en NVOG wel rechtstreeks kunnen deelnemen in dit pensioenproces.

Hieronder hebben wij het bericht over het nieuw pensioenstelsel wat zij ons hebben gestuurd geplaatst. Als u na het lezen van dit bericht op www.mijnpensioenpetitie.nl de petitie wil tekenen kunt u dit doen tot en met 27 mei. Wij hopen dat u gevolg geeft aan de oproep van genoemde Organisaties van Gepensioneerden.

Een nieuw pensioenstelsel? Geen probleem want mijn pensioenfonds heeft het goed geregeld!
Ook gepensioneerden bij pensioenfondsen die hun zaak goed op orde hebben en wellicht ook nog kunnen indexeren, lopen een groot gevaar bij de invoering van een nieuwe pensioenstelsel.

Als (toekomstig) gepensioneerde van een pensioenfonds dat de afgelopen jaren nog (gedeeltelijk) heeft kunnen indexeren en/of een pensioenfonds dat naar het zich nu laat aanzien in 2020 of 2021 geen pensioenkorting hoeft door te voeren, lijkt het vanzelfsprekend dat ook met de komst van een nieuw pensioenstelsel, uw bestuur - waar u terecht vertrouwen in heeft - uw pensioen veilig de nieuwe pensioenhaven inloodst.

Uitkomst pensioenakkoord raakt alle pensioenfondsen
De uitkomst van onderhandelingen die Minister Koolmees op dit moment met sociale partners (werkgevers en vakbonden) voert, heeft echter – zonder dat het bestuur van uw pensioenfonds daar invloed op kan uitoefenen - grote consequenties voor de hoogte van uw pensioen na invoering van een nieuw pensioenstelsel. Deze uitkomst raakt dus alle pensioenfondsen!

Voorbeelden van bedreigingen in een mogelijk pensioenakkoord
Zo is er bijvoorbeeld geen duidelijkheid over wie het tekort i.v.m. afschaffing van de doorsneepremie moet betalen. Dit tekort dat afhankelijk van de rente wordt becijferd op een bedrag van tussen de € 60 en € 100 miljard, zou volgens Minister Koolmees moeten worden opgebracht uit de premies. Echter noch werkgevers noch de vakbonden willen de premies verder verhogen. Daardoor dreigt dat


pensioenfondsen straks na de invoering van een pensioenakkoord gedwongen zullen worden om dit te tekort te financieren uit het vermogen van het fonds, waardoor de indexering van uitkeringen gevaar loopt en het gevaar voor korting groter wordt, of in het uiterste geval pensioenen zullen moeten worden gekort zonder dat uw pensioenfondsbestuur daar invloed op heeft.

Hetzelfde risico geldt voor een bevriezing van de pensioenleeftijd op 66 jaar, dat nu de hoofdinzet is van de vakbonden. Bevriezing van de pensioenleeftijd is zeker een punt waarin ook de organisaties van gepensioneerden zich in kunnen vinden. Maar als in het pensioenakkoord wordt besloten dat de premieverhoging die daardoor nodig is voor het op te bouwen pensioen niet wordt doorgevoerd, maar ten laste van het vermogen van het pensioenfonds wordt gebracht, betalen ook hier de gepensioneerden van zelfs de pensioenfondsen die het tot nu toe goed geregeld hadden, de rekening.

Tenslotte spelen er nog twee belangrijke zaken. Ten eerste kan een nieuw pensioenakkoord inhouden dat actieven voortaan, los van de gepensioneerden, hun pensioen in een apart fonds gaan opbouwen los van de gepensioneerden. Ten tweede wordt bij een eventuele individualisering van het vermogen van het pensioenfonds, dit vermogen onder individuele deelnemers en gepensioneerden verdeeld (‘versleuteld’) op basis van nu nog onduidelijke rekenregels. Beide zaken hebben een grote invloed op de hoogte, de mate van indexering en de kans op korting van het pensioen van gepensioneerden (en werkenden), zonder dat uw pensioenfondsbestuur daar enige invloed op heeft.

Conclusie: teken altijd de petitie
Dit alles betekent dat, ook al bent u op dit moment een (toekomstig) gepensioneerde van een pensioenfonds met een uitstekende dekkingsgraad of hebt u de afgelopen jaren toch nog deels uw indexatie gekregen, ook uw toekomstig pensioen als gevolg van de onzekere uitkomsten van een pensioenakkoord direct of in de toekomst fors verlaagd kan worden, zonder dat uw pensioenfondsbestuur daar enige invloed op kan uitoefenen.

Daarom is het voor alle gepensioneerden, deelnemers en slapers van een pensioenfonds van belang dat het pensioenakkoord dat tot stand gaat komen, evenwichtig is en de instemming heeft van gepensioneerdenvertegenwoordigers. Gepensioneerdenorganisaties eisen daarom een gelijkwaardige plaats aan de onderhandelingstafel van dit pensioenakkoord, waar naast de minister ook de werkgevers en vakbonden aan deelnemen.

Onderteken daarom de petitie op www.mijnpensioenpetitie.nl, ook als u op dit moment een goede pensioenregeling hebt, uw fonds een solide dekkingsgraad heeft en u uitzicht hebt op indexatie.

Vrijdag 24 mei van 19.00 tot 21.30 een gezellig avondje uit met bingo.
Plaats : Bibliotheek Rozenburg, Molenweg 20, Rozenburg
Voor wie : Voor alle Rozenburgers, jong en oud. We willen graag iets betekenen voor alle
Rozenburgers en ze op deze manier met elkaar in verbinding brengen
Kosten : GRATIS

Er zijn geen kosten aan verbonden aan deze volledig verzorgde avond; het is wel belangrijk dat u zich tijdig opgeeft zodat wij ervoor kunnen zorgen dat er een hapje en drankje voor u klaar staat (en natuurlijk leuke bingoprijzen). Er is een inschrijflijst aanwezig op de balie van de bibliotheek. Uw inschrijving is pas compleet als u zich hiervoor opgeeft.

Voor meer informatie of eventueel aanmelding via de mail/telefoon kunt u contact opnemen met onze buurtcoaches Annelies Dirks, via: a.dirks@diarozenburg.nl / 085-0499121 of Nadja van Rems via: nadja.van.rems@diarozenburg.nl / 06-53139376.

Bij inschrijving via de mail graag even alle gegevens doorgeven (naam, adres, telefoonnummer) en eventueel hoeveel kinderen er mee komen (leeftijd ook vermelden a.u.b.).


Tot ziens en vriendelijke groet,
Het bestuur van OVR